Hallitus esittää uutta lakia: julkiset ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat ympäristöystävällisiksi

Hallitus ehdottaa säädettäväksi uutta lakia, joka lisäisi vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 29. huhtikuuta 2021.

Laki koskisi esimerkiksi kuntien ja valtion ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lainsäädäntö edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käytön kasvua. Laki korvaisi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain. Laki on yksi fossiilittoman liikenteen tiekarttaluonnoksen toimenpiteistä.

– Julkisissa hankinnoissa on panostettava entistä enemmän vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja palveluihin. Hallituksen esittämä laki on osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Esityksen myötä julkinen sektori toimii suunnannäyttäjänä liikenteen päästöjen vähentämisessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lain valmistelussa on huomioitu kansallisen toimeenpanon alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on eritelty perustuen etäisyyksiin ja alueiden taloudellisiin valmiuksiin. Direktiiviin perustuvan sääntelyn lisäksi laki koskisi myös käyttöoikeussopimuksin tehtyjä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli lainsäädännön sisältöä ja lainsäädännön arviointineuvosto antoi lakiluonnoksesta lausunnon maaliskuussa.

Lue lisää täältä: https://www.lvm.fi/-/hallitus-esittaa-uutta-lakia-julkiset-ajoneuvo-ja-liikennepalveluhankinnat-ymparistoystavallisiksi-1280365